PODMIENKY ZRUšENIAOdnatie

Máte právo odstúpit do štrnástich dní bez udania dôvodu túto zmluvu. Ochranná lehota je štrnást dní odo dna, kedy ste prijatá, alebo zástupca svoje tretou stranou, ktorá nie je dopravcom, držanie tovaru alebo má.
Ak chcete využit svoje právo odstúpit od zmluvy, musíte nás informovat prostredníctvom jasného vyhlásenia (napr. zasielaných poštou poštou, faxom alebo e-mailom) o svojom rozhodnutí odstúpit od tejto zmluvy. Môžete si istí, použit pripojený vzorový formulár na odstúpenie, ktoré nie je povinné, však.
Aby bolo možné sledovat odvolacej lehoty postací odoslat správu o práve na odstúpenie od zmluvy pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Zrušenie musí byt zaslané:

Kingworx GmbH
Spolocnosti obchodovat a využitie práv a tovar
Industriestr. 2
D-66280 Sulzbach
Nemecko
Fax: +49 (0) 681 - 948 948 97
Telefón: +49 (0) 681 - 965 900 22
E-mail: info@koberce-company.sk

Dôsledky zrušenia

Ak odstúpit od tejto zmluvy, my vám všetky platby, ktoré sme dostali od vás, a to vrátane nákladov na dodanie (s výnimkou dodatocných nákladov vyplývajúcich zo skutocnosti, že ste si vybrali spôsob dorucenia iné ako nami ponúkaných drahý typ štandardnej dodávky majú), a musí byt okamžite vrátené najneskôr do štrnástich dní odo dna, kedy je oznámenie dostal prostredníctvom svojho odstúpenia od tejto zmluvy s nami. Z tohto splácania, používame rovnakú metódu platby, ktorý ste použili pri pôvodnej transakcii, ak ste výslovne dohodnuté inak; V každom prípade vám budú úctované poplatky za toto splatenie.

Budeme vyberat tovar od okamihu, kedy ste sa zmienil, dorucovaciu adresu. Musíte mat pravidelné náklady na vrátenie v prípade, objednat dodaný tovar a zodpovedá cene vráteného tovaru nepresahuje sumu 100 eur, alebo ak ste na vyššiu cenu, co v okamihu zrušenia doteraz návrate alebo sa za predpokladu, zmluvne dohodnuté ciastocnú úhradu. Inak návrat je zdarma pre vás. Musíte platit iba za akékolvek zníženie hodnoty tovaru, ak zhoršeniu hodnoty je kvôli nie je nutné zoznámit sa s povahou, vlastnostami a funkcnostou tovaru, ktoré sa zaoberajú s vami.

Právo sa nevztahuje na zmluvy uzatvorené na dialku
- Dodanie tovaru, ktoré sú vyrábané podla požiadaviek zákazníka, alebo
- Sú jasne prispôsobené osobným potrebám alebo
- Ktoré nie sú vhodné vzhladom na ich stav k návratu alebo
- Môže pokazit rýchlo alebo
- Cie platnosti už uplynul,
- O dodávke zvukových alebo obrazových záznamov alebo softvér, ak dodané dátové nosice spotrebitel rozpecatil alebo
- O dodaní novín, periodík a casopisov, ak dal spotrebitel zmluvu telefón.

Koniec zrušenie.


Môžete použit nasledujúci vzorový formulár na odstúpenie pre zrušenie,
ale to nie je povinné. Môžete tiež neformálne používat svoj vlastný jedinecný text z jasne viditelné, že odstúpit od nákupu. Prosím, ak je to možné, uvedie faktúry alebo císlo objednávky.
Chcú chcete použit formulár na odstúpenie modelu skopírujte prosím text do e-mailu info@koberce-company.sk alebo písmenom a vyplnte požadované informácie od.


Zákonodarca je v prílohe c 2 k clánku 246a § 1, odsek 2, veta 1 císlo 1 a § 2, odsek 2, bod 2 návrhu zákona, nasledujúci model stiahnutie formulár k dispozícii:

Model odstúpenie formulár

(Ak chcete zrušit zmluvu, vyplnte prosím tento formulár a zašlite ho spät.)

• V spolocnosti GmbH spolocnost pre obchod a využívanie práv a tovar, Industriestr. 2, 66280 Sulzbach , info@koberce-company.sk, +49 (0) 681 - 965 900 22, Fax: +49 (0) 681 - 948 948 97:

• Týmto zrušíte o mne (*) uzavrel zmluvu o kúpe týchto výrobkov (*) / poskytnutie týchto služieb (*)

• Dátum nástupu do funkcie (*) / dátum prijatia (*)

• / mená spotrebitela (y)

• adresa osoba / spotrebitel (s)

• / spotrebitelia Podpis (y) (s hlásením na papieri)

• Dátum

(*) Nehodiace sa preciarknite.


Ďalšie